Общи условия за ползване на предоставяните от търговеца услуги

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между Световният Магазин ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Бургас, ул. Уилям Гладстон 14, вписано в Търговския регистър, воден от ГМ с ЕИК: 202995799, наричано за краткост ТЪРГОВЕЦ, и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ на електронният магазин, www.WorldStore.BG , наричан по-долу ОНЛАЙН МАГАЗИНЪТ

2. Сайтът www.WorldStore.BG е специализиран електронен магазин за продажбата на всякакъв вид стоки и услуги предназначени за подаръци и лична употреба.

3. Данни за Търговеца:

– Наименование: Световният Магазин ЕООД;

– Адрес за упражняване на дейността: гр. Бургас, ул. Уилям Гладстон 14;

– Данни за кореспонденция: гр. Бургас, ул. Уилям Гладстон 14, email: sales@worldstore.bg , тел. 0879044561

– Вписване в публичните регистри: ЕИК 202995799

4. WorldStore.BG е електронен магазин, достъпен на адрес в интернет www.worldstore.bg , чрез който Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от Онлайн магазинът стоки, в това число:

– да извършват регистрация и създаване на профил за преглеждане на Онлайн магазинът и използване на допълните услуги за предоставяне на информация;

– да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с Онлайн магазинът чрез интерфейса на страницата на Онлайн магазинът, достъпна в интернет;

– да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките предлагани от Онлайн магазинът

– да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с Онлайн магазинът, съгласно поддържаните от Онлайн магазинът начини на разплащане;

– да получават информация за нови стоки предлагани от Онлайн магазинът;

– да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;

5. Търговецът доставя стоките и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

6. Ползвателите сключват договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от Електронен магазин чрез интерфейса на Търговеца, достъпен на страницата му в Интернет на адрес www.WorldStore.BG или друго средство за комуникация от разстояние.

7. По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки, Търговецът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Ползвателя на определените от него чрез интерфейса стоки.

8. Ползвателите заплащат на Търговеца възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на Онлайн магазинът и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от Търговеца на адреса на Онлайн магазинът в Интернет.

8a. Търговецът доставя заявените от Ползвателите стоки в сроковете и при условията, определени от Търговеца на страницата на Онлайн магазинът и съгласно настоящите общи условия.

9. Цената за доставката не се включва в цената на стоките.

10. Предполага се, че електронните изявления, извършени от Ползвателите на сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на регистрация, ако Ползвателят е въвел съответното име и парола за достъп.

II. РЕГИСТРАЦИЯ В ОНЛАЙН МАГАЗИНЪТ

11. За да използва Онлайн магазинът за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Ползвателят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп, в случаите в които електронният магазин изисква регистрация.

12. Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Ползвателя, чрез регистрация по електронен път в сайта на Търговеца.

13. С попълване на данните си и натискане на бутоните “Съгласен съм” и “Потвърдете”, Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

14. При извършване на регистрацията Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна.

15. В случай че за регистрация на Ползвателя се използва профил в уеб социални мрежи или други мрежи, страна по договора е лицето, което е титуляр на използвания за регистрацията профил в съответната социална или друга мрежа.

16. Ползвателят може да сключи договор за покупко-продажба и без да извършва регистрация в Онлайн магазинът;

III. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

17. Ползвателите използват предимно интерфейса на страницата на Tърговеца, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите стоки в Онлайн магазинът.

18. Договорът се сключва на български език.

19. Договорът между Търговеца и Ползвателя представлява настоящите общи условия, достъпни на адрес https://www.WorldStore.bg/obshti-uslovia

20. Страна по договора с Търговеца е Ползвателят съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния профил на Ползвателя.

21. Търговецът включва в интерфейса на Интернет страницата си, технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора.

22. Този договор се счита за сключен от момента на извършване на регистрация на Ползвателя при Търговеца. Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на заявяването й от Ползвателя чрез интерфейса на Търговеца.

23. За сключването на този договор и за сключването на договора за покупко-продажба на стока, Търговецът изрично уведомява Ползвателя по подходящ начин чрез електронни средства и/или по телефон.

24. Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.

IV. ПРОЦЕДУРА ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА:

25. Извършване на регистрация в Онлайн магазинът и предоставяне на необходимите данни, ако Ползвателят няма до този момент регистрация в Онлайн магазинът или без извършването на регистрация, като и в този случай е необходимо предоставянето на данни за Ползвателя.

26. Влизане в системата за извършване на поръчки на Онлайн магазинът чрез идентифициране с име и парола.

27. Избиране на една или повече от предлаганите стоки на Онлайн магазинът и добавянето им към списък със стоки за покупка.

28. Предоставяне на данни за извършване на доставката.

29. Избор на способ и момент за плащане на цената.

30. Потвърждение на поръчката.

V. ОСОБЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА. ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

31. Правилата на настоящия раздел V от тези общи условия се прилагат спрямо Ползватели, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в Онлайн магазинът, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 1997 година относно защитата на потребителя по отношение на договорите от разстояние.

32. Основните характеристики на стоките, предлагани от Търговеца са определени в профила на всяка стока на сайта на Онлайн магазинът.

33. Цената на стоките с включени всички данъци се определя от Търговеца в профила на всяка стока в сайта на Електронен магазин.

34. Цените на стоките са в български лева.

35. Стойността на пощенските и транспортните разходи, невключени в цената на стоките, се определя от Търговеца и се предоставя като информация на Ползвателите в един от следните моменти преди сключване на договора:

– в профила на всяка една от стоките в сайта на Доставчика на Онлайн магазинът;

– при избиране на стоките за сключване на договора за покупко-продажба ;

– при финализиране на поръчката и осъществяването на обратна връзка между Доставчика и Ползвателя за уточняване на подробности относно поръчката;

35а. Начинът на плащане, доставка и изпълнение на договора се определя в настоящите общи условия, както и информацията, предоставена на Ползвателя в сайта на Търговеца.

36. Информацията, предоставяна на Ползвателите е актуална към момента на визуализацията й на сайта на Търговеца на Онлайн магазинът преди сключването на договора за покупко-продажба.

37. Търговецът задължително посочва условията за доставка на отделните стоки в сайта на Онлайн магазинът

38. Търговецът посочва преди сключването на договора общата стойност на поръчката за всички съдържащи се в нея стоки.

VI. УСЛОВИЯ ЗА ОТКАЗ ОТ ПОРЪЧКА (преди стоката да бъде изпратена на Ползвателя)

40. Поръчката може да се откаже във всеки един момент преди да бъде изпратена от Търговеца до Ползвателя.

41. Отказът се осъществява чрез имейл до търговеца с обратен отговор до Ползвателя, изразен по подходящ начин.

42. В случай на отказ от извършена поръчка Ползвателят не заплаща неустойка.

VII. УСЛОВИЯ ОТКАЗ ОТ СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

43. Ползвателят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 30 дни, считано от датата на приемане на стоката от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя.

44. За да упражни правото си на отказ Ползвателят следва преди изтичане на срока по т.43 от настоящите условия да информира търговеца за решението си чрез електронна поща, формуляр за обратна връзка с адрес: https://www.worldstore.bg/contact , или по друг подходящ начин, с който да е изразил недвусмислено желанието си за отказ от договора. В тези случай, Търговецът е длъжен незабавно да изпрати на Ползвателя потвърждение за получаване на отказа му.

45. В случай, че ползвателят упражни правото си на отказ по т. 43, Търговецът е задължен да му възстанови в пълен размер платените от ползвателя суми не по-късно от 14 дни , считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора, при условията на настоящия раздел, освен в случаите, когато стоката е вече изпратена и правото на отказ е извършено след изпращането й.

45.а В случаите, когато стоката е вече изпратена и правото на отказ е извършено след изпращането й, Търговецът може да задържи платените от ползвателя суми, докато не получи стоките или Ползвателят не представи доказателство, че е изпратил стоките обратно, в зависимост от това кое от дете се случи по- рано.

45.б При упражняване правото си на отказ по т. 43 потребителят е длъжен да спази следните условия:

– стоката да е със запазен добър търговски вид (стоката не е скъсана, надраскана, гладена, смачкана, счупена, изцапана, пукната);

– не са налице повреди причинени от нормална употреба;

– запазена е оригиналната опаковка, консумативи, аксесоари, ако е имало включени такива.

46. Транспортните разходи по първоначалната доставка остават за сметка на Ползвателят, както и тези свързани с връщане на стоките след упражняване на правото по т.43.

47. Ако Търговецът не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това ползвателя. Ползвателят избира дали:

– Търговецът да възстанови платените от него суми в срок до 10 работни дни от датата, на която Търговецът е следвало да изпълни задължението си по договора;

– Търговецът да издаде ваучер за пазаруване за стойността;

– Ако Търговецът разполага с наличност да изпрати друга стока по избор на клиента;

48. В случаите по т. 47, Доставчикът има право при съгласие от страна на Ползвателя да достави на същия стоки със същото качество и цена.

49. Търговецът уведомява потребителя по електронен път за промяната на изпълнението на договора.

VII. УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ДОСТАВКА

50. Стоките избрани и поръчани от Ползвателите на Онлайн магазинът се изпращат посредством куриерски фирми Еконт и Спиди до офиса или адреса посочен от Ползвателя, с опция „Наложен платеж“ и Банков Превод или съобразно някои друг от начините на плащане използвани в Онлайн магазинът.

51. Цената на доставката е за сметка на купувача и зависи от теглото на избраните продукти, населеното място и сумата на Пощенският Паричен Превод.

Цените на доставката са поместени тук: http://www.econt.com/tariff-parcel/ ; https://www.speedy.bg/send/

Цената се изчислява по стандартната ценова услуга на Еконт или Спиди.

52. При доставка на стоките, Потребителят заплаща и такса за услугата „Наложен платеж“, която се определя в зависимост от сумата на сумата на поръчката и при цени определени от куриерската фирма.

53. Търговецът доставя стоките на посочения от Ползвателите адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от Ползвателите данни са неверни или заблуждаващи.

54. В сумата на доставката НЕ са включени и разходите по пакетаж на стоката.

54а. Срокът за изпълнение на поръчката е от един до три работни дни. В страницата на продукта винаги е отбелязан срокът за доставка. При необходимост от удължаване на срока, клиентите се уведомяват своевременно по подходящ начин.

55. Срокът на доставката се определя съгласно актуалните към момента условия на куриерската фирма.

56. В случай че ползвателя и Търговецът не са определили срок за доставка, срокът на доставка на стоките е до 30 дни, считано от датата, следваща изпращането на поръчката на ползвателя до Търговеца чрез сайта на Търговеца www.WorldStore.bg

57. В събота и през официалните почивни дни, поръчките се приемат, но се изпращат най-рано през първият работен ден.

VIII. ГАРАНЦИЯ И РЕКЛАМАЦИИ:

57. При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. Такива са случаите, когато стоката е дефектна, несъответства с обявения размер, несъответства с обявената търговска марка и/или модел.

58. Рекламацията следва да бъде предявена ВЕДНАГА НА МЯСТО при получаване на стоката в офисът на куриерската компания, като в този случай Ползвателят може да избира между приемане на поръчаната стока и заплащане на дължимата сума; отказ на поръчаната стока (заплащане на куриерската такса за доставка в двете посоки) или попълване на протокол за рекламация на продукта. (ако е счупена или повредена поръчаната стока от Онлайн магазинът)

IX.НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

59. Търговецът е регистриран по Закона за данък върху добавена стойност и всички цени в Онлайн магазинът са в български лева с ДДС.

60. Цените на стоките в сайта на Търговеца са в български лева.

61. Минималната стойност на поръчката е 10 лева.

62. Плащането в Електронен магазин може да стане по един от следните начини:

а/ Банков превод: След завършване на поръчката, Клиентът извършва банков превод за сумата на поръчката. След получаване на сумата Търговецът уточнява детайлите по поръчката и достваката и изпраща стоката.

Данни за банковия превод: Банка: Обединена Българска Банка ; IBAN: BG59UBBS80021082281740 ; Титуляр Световният Магазин ЕООД

Като основание за банковия превод е необходимо да посочите номера на поръчката Ви.

б/ Наложен платеж или ППП на куриера.

X. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

63. Търговецът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни.

64. От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите, Доставчикът ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Ползвателите в момента на регистрацията.

65. Търговецът приема и обявява на сайта си Политика за защита на личните данни.

66. Във всеки момент, Търговецът има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

67. В случай, че по някаква причина Ползвателят е забравил или изгубил своите име и парола, Търговецът има право да приложи обявената “Процедура за изгубени или забравени имена и пароли.

68. Световният Магазин ЕООД е администратор на използваните лични данни по смисъла на Закона за защита личните данни. С това гарантира конфендициалност на личните данни на потребителите на сайта. Данните ще бъдат използвани само за нуждите на сключената сделка.

69. С приемането на общите условия, Ползвателят се съгласява да бъдат използвани личните му данни за осъществяване на сделката

XI. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

70. Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Търговеца, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички Ползватели на Онлайн Магазинът, които имат регистрация.

71. Търговецът и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя след изричното му уведомяване.

72. Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Търговеца, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Ползвателя, при регистрацията. Ползвателят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

73. Търговецът публикува тези общи условия на адрес https://www.WorldStore.bg/obshti-uslovia заедно с всички допълнения и изменения в тях.

XII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

74. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

75. За неуредените в този договор въпроси се прилагат законите на Република България.

76. Всички спорове между страните по този договор следва да бъдат решавани преди всичко в дух на взаимно разбирателство.

77. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на 22.05.2019г.


Call Now Button

Този уеб сайт използва cookies "бисквитки", които са необходими за коректното му функциониране + GDPR.

Privacy Settings saved!
Privacy Settings

Когато посетите някой уеб сайт, той може да съхранява или извлича информация в браузъра ви, най-вече под формата на „бисквитки“. Контролирайте личните си Cookie услуги тук.

These cookies are necessary for the website to function and cannot be switched off in our systems.

In order to use this website we use the following technically required cookies
  • wordpress_test_cookie
  • wordpress_logged_in_
  • wordpress_sec

We use WooCommerce as a shopping system. For cart and order processing 2 cookies will be stored. This cookies are strictly necessary and can not be turned off.
  • woocommerce_cart_hash
  • woocommerce_items_in_cart

Decline all Services
Accept all Services

ОСНОВНО МЕНЮ